Toezicht op aangewezen theoretische opleidingen

Met ingang van 1 januari 2017 verstrekt CEA alleen nog aanwijzingen voor onbepaalde duur in combinatie met doorlopend toezicht. De intensiteit van het toezicht kan per opleiding verschillen. Er wordt onderscheid gemaakt in ‘normaal’, ‘actief’ en ‘verscherpt’ toezicht.

Gefundeerd vertrouwen vormt de basis van ons toezicht. Als opleidingen aantoonbaar verantwoordelijkheid nemen, een actieve kwaliteitshouding hebben en actief informatie verstrekken zal ons toezicht minder intensief hoeven te zijn. Een nieuwe opleiding staat na de start een aantal jaar standaard onder verscherpt toezicht van CEA.

In het kader van het doorlopend toezicht beoordeelt CEA of de aangewezen opleidingen nog steeds voldoen aan de eindtermen. Ook beoordeelt CEA of eventuele opleidingsspecifieke voorwaarden aan een aanwijzing tijdig zijn of worden vervuld. CEA kijkt ook of de opleiding zich houdt aan de algemene voorwaarden van de aanwijzing.

Informatievoorziening aan CEA

Voor het toezicht vraagt CEA periodiek informatie op bij de aangewezen opleiding. Daarnaast kan CEA ook gericht informatie opvragen, bijvoorbeeld in het kader van een themaonderzoek. Zo’n inlichtingenverzoek stelt CEA in staat om actuele ontwikkelingen in kaart te brengen en/of risico's in te schatten en daar haar toezicht op aan te passen.

Een aangewezen opleiding wordt geacht CEA op eigen initiatief te informeren over relevante wijzingen, incidenten en bijzondere gebeurtenissen die van invloed zijn op de (aanwijzing van de) opleiding. CEA heeft daar een beleidsrichtlijn voor opgesteld. Opleidingen kunnen gebruik maken van onderstaande formulieren voor het melden van incidenten of om een wijziging in de organisatie, het opleidingsprogramma of van de aanwijzing aan te vragen.

Hoe CEA invulling geeft aan het toezicht en volgens welke criteria zij dat doet, is vastgelegd in de beleidsregels, het toezichtkader en de beleidsrichtlijnen. CEA stelt ook voorwaarden aan de theoretisch getuigschriften die de opleidingen uitgeven. Het gaat daarbij om tekstvoorschriften die bepalend zijn voor inschrijving in het accountantsregister van de NBA. De formats voor deze getuigschriften zijn hieronder terug te vinden.