Verantwoording

Op deze pagina vindt u de documenten waarin u terug kunt lezen wat CEA doet en hoe we te werk gaan: het jaarverslag, het jaarbericht, de begroting en de declaraties van onze commissieleden.

Hieronder vindt u ons laatste jaarbericht. Zoekt u het jaarbericht van een eerder jaar? Zoekt u dan in ons archief.

Hieronder vindt u ons laatste jaarverslag. Zoekt u het jaarverslag van een eerder jaar? Zoekt u dan in ons archief.

Hieronder vindt u onze laatste begroting. Zoekt u de begroting van een eerder jaar? Zoekt u dan in ons archief.

Openbaarmaking

CEA maakt, ook zonder specifieke aanleiding of verzoek, declaraties, publicaties en documenten openbaar waarvan kennisname door stakeholders en het publiek nuttig of wenselijk is. Documenten en publicaties die betrekking hebben op specifieke wettelijke taken van CEA zijn sowieso op de relevante webpagina's opgenomen. Hieronder zijn in chronologische volgorde de andere publicaties en documenten opgenomen.

Kwartaaldeclaraties commissieleden
Hieronder vindt u de laatste kwartaaldeclaraties van de commissieleden. Zoekt u de declaraties van eerdere jaren? Zoekt u dan in ons archief.

Woo-verzoeken
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op overheidsinformatie. De Woo is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een open overheid. Open overheidsorganisaties vormen de basis voor een goed werkende democratie.

Uitgangspunt van de Woo is dat – in het belang van een goede en democratische bestuursvoering – overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich hier tegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Woo van toepassing zijn. Een verzoek om openbaarmaking op grond van de Woo zonder redelijk doel of voor een ander doel dan is aangegeven, wordt als misbruik van recht gekwalificeerd.

Heeft u specifiek vragen over het indienen van een Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met de Woo-coördinator van CEA, de heer Leerentveld. Hij is bereikbaar via info@cea.nl of via 020-3010421.

In geval van een verzoek om openbaarmaking van documenten in hard copy brengt CEA de kosten van het honoreren van het Woo-verzoek in rekening. Het gaat dan om de kosten voor het maken van kopieën van de gevraagde documenten. CEA hanteert hiervoor de maximumtarieven overeenkomstig het ‘Besluit tarieven openbaarheid van bestuur’: € 0,35 per kopie en € 2,25 per pagina bij uittreksels of een samenvatting van een document. Aan (digitale) inzage zijn geen kosten verbonden. 

Hieronder vindt u de Woo/Wob-besluiten die CEA dit jaar openbaar heeft gemaakt. Zoekt u Woo/Wob-besluiten van eerdere jaren? Zoekt u dan in ons archief.