Theoretische opleiding

Kandidaten die willen worden ingeschreven in het NBA-accountantsregister moeten een theoretische en praktijkopleiding tot Accountant-Administratieconsulent (AA) of tot Registeraccountant (RA) hebben afgerond. CEA wijst opleidingen aan die het theoretische deel van de accountantsopleiding geheel of gedeeltelijk verzorgen. De commissie houdt ook toezicht op de realisatie van eindtermen door de aangewezen opleidingen.

Aanwijzen van en toezicht op theoretische opleiding

Hoe CEA invulling geeft aan haar bevoegdheid om hbo- en wo-opleidingen aan te wijzen en daar toezicht op te houden is vastgelegd in de beleidsregels van CEA. Deze regels zijn op 30 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Als onderdeel van de beleidsregels heeft CEA een toezichtkader vastgesteld waarin de criteria worden uitgelegd die CEA hanteert bij de beoordeling van een aanvraag van een (wijziging van een) aanwijzing en bij het doorlopend toezicht op de opleiding. CEA heeft bovendien beleidsrichtlijnen voor instroom, toetsing, intensieve opleidingsprogramma’s, incidenten en het uitreiken van het theoretische getuigschrift vastgesteld. Bij deze richtlijnen gaat het om bepalingen in de beleidsregels en/of toezichtscriteria waaraan een opleiding moet voldoen. Alle documentatie is hieronder terug te vinden.

CEA wijst opleidingen aan voor onbepaalde duur in combinatie met doorlopend toezicht. Als een opleiding niet aan de eindtermen, beleidsregels of de toezichtcriteria voldoet, kan CEA de aanwijzing intrekken of tussentijds voorwaarden verbinden aan de aanwijzing. De opleiding tot RA wordt door de Nederlandse universiteiten aangeboden en die tot AA door hbo-instellingen. Hier vindt u een overzicht van de aangewezen hbo- en wo-opleidingen tot accountant.

CEA rapporteert jaarlijks in haar jaarverslag en jaarbericht over haar toezicht. Het meest recente jaarverslag en jaarbericht vindt u hier. Jaarverslagen en jaarberichten van eerdere jaren vindt u op de archiefpagina.

Meer informatie over het aanwijzen van en toezicht op theoretische opleidingen vindt u via de links die u rechts op de website vindt. Opleidingen die een aanwijzing willen aanvragen of willen wijzigen, vinden daar ook alle relevante documentatie terug.