Missie, visie en strategie

Om haar wettelijke taken uit te voeren heeft CEA een missie, visie en strategie gedefinieerd. Hieronder volgt daarop een toelichting.

Missie
CEA levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van accountantsopleidingen. Dat doen we door vanuit wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen eindtermen te formuleren en risicogestuurd toezicht te houden. 

Visie
We borgen de kwaliteit van startbekwame accountants en streven naar praktijkgerichte, studeerbare, innovatieve en attractieve opleidingen.

Strategie

Dat accountants kwalitatief goed worden opgeleid, is van belang voor de maatschappij en het beroep zelf. Onze eindtermen beschrijven helder en eenduidig de kennis, vaardigheden en het gedrag waarover startbekwame accountants moeten beschikken. Om tot relevante eindtermen te komen betrekken we onze belanghebbenden zo veel mogelijk bij deze wettelijke taak. Zo creëren we draagvlak bij de onderwijsinstellingen én bij de beroepspraktijk.

Wij streven naar een nieuwe set eindtermen in 2025 die, naast wet- en regelgeving, nauw aansluit op ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij, integratie van theorie en praktijk stimuleert, de studeerbaarheid van de opleiding verbetert en het kritisch lerend vermogen van startbekwame accountants vergroot.

Als toezichthouder dragen wij bij aan de kwaliteitsborging van zowel het theorie- als praktijkdeel van de accountantsopleiding. Uitgangspunt van onze toezichtstrategie is gefundeerd vertrouwen. Dat is gebaseerd op bewezen verantwoordelijkheid en kwaliteit van de betreffende opleiding, naast een risicoanalyse en eventuele bevindingen uit het verleden. Waar nodig treden wij op om de naleving van de eindtermen te borgen.

In ons risicogestuurd toezicht op de accountantsopleidingen houden wij rekening met de actualiteit in het beroep. Daarbij signaleren wij macro-economische risico's en ontwikkelingen in het opleidingsstelsel die van invloed zijn op de accountantsopleidingen. Onderdeel van ons toezicht zijn thema- en beleidsonderzoeken die helder inzicht geven in de actuele opleidingsbehoefte, ervaringen en ‘good practices’ en de kwaliteit van de opleidingen erkend verbetert.

Kernwaarden
Om aan onze missie te voldoen en onze visie te bereiken hebben wij vier kernwaarden gedefinieerd. Ons werk moet helder, zorgvuldig, doortastend en verbindend zijn. Wij zijn helder over onze verwachtingen en over het gehanteerde toezichtkader. We beoordelen opleidingen zorgvuldig en zijn doortastend in het contact met hen. Bij het uitvoeren van onze taken zijn wij verbindend naar alle belanghebbenden.