Missie, visie en strategie

Om haar wettelijke taken uit te voeren heeft CEA een missie, visie en strategie gedefinieerd. Hieronder volgt daarop een toelichting.

Missie
CEA draagt bij aan kwalitatief goede accountants door het definiëren van eindtermen en het toezicht op accountantsopleidingen.

Visie
CEA streeft naar deugdelijke eindtermen die relevant zijn voor het beroep zelf en helder zijn over wat de maatschappij verwacht van het werk van accountants. CEA houdt daadkrachtig toezicht op de verschillende accountantsopleidingen. Dat toezicht is gebaseerd op gefundeerd vertrouwen.

Strategie
Dat accountants kwalitatief goed worden opgeleid, is van belang voor de maatschappij en het beroep zelf. Onze eindtermen beschrijven helder en eenduidig de kennis, vaardigheden en het gedrag waarover startbekwame accountants moeten beschikken. Om tot relevante eindtermen te komen betrekt CEA haar belanghebbenden zo veel mogelijk bij deze wettelijke taak. Zo creëren we draagvlak bij de onderwijsinstellingen én bij de beroepspraktijk.

Omdat de samenleving en economie dynamisch zijn, herziet CEA haar eindtermen periodiek. Op die manier bereiken we dat de eisen aan startbekwame accountants blijven aansluiten op de (ontwikkelingen in de) beroepspraktijk, de verwachtingen van gebruikers van accountantsdiensten en ontwikkelingen in het onderwijs.

Als toezichthouder draagt CEA zowel bij aan de kwaliteitsborging van de theoretische opleiding als aan die van de praktijkopleiding tot accountant. Uitgangspunt van onze toezichtstrategie is gefundeerd vertrouwen. Bij de theoretische opleidingen uit zich dat in een aanwijzing voor onbepaalde duur, waarbij we doorlopend risicogestuurd toezicht uitoefenen. Voor de praktijkopleiding baseert CEA haar toezicht in beginsel op het kwaliteitssysteem van de NBA. In ons doorlopend toezicht op de accountantsopleidingen houden wij rekening met de actualiteit in het beroep. Daarbij signaleren wij macro-economische risico's en ontwikkelingen in het opleidingsstelsel die van invloed zijn op de accountantsopleidingen.

Zowel bij de theoretische opleiding als bij de praktijkopleiding maakt CEA gebruik van de mogelijkheid om gedifferentieerd toezicht te houden. Dat is gebaseerd op bewezen verantwoordelijkheid en kwaliteit van de betreffende opleiding, naast een risicoanalyse en eventuele bevindingen uit het verleden. Waar nodig treedt CEA op om de naleving van de eindtermen te borgen.

Kernwaarden
Om haar missie te voldoen en haar visie te bereiken heeft CEA vier kernwaarden gedefinieerd. Ons werk moet helder, zorgvuldig, doortastend en verbindend zijn. CEA is helder over haar verwachtingen en over het gehanteerde toezichtkader. We beoordelen opleidingen zorgvuldig en zijn doortastend in het contact met hen. CEA stelt zich bij het uitvoeren van haar taken verbindend op naar alle belanghebbenden.