Wat doet CEA?

CEA dient een specifiek publiek belang: bijdragen aan (het opleiden van) kwalitatief goede accountants. Voor de theoretische en praktijkopleiding tot accountant worden deugdelijke eindtermen vastgesteld die relevant zijn voor beroep en maatschappij. Verder houdt CEA toezicht op accountantsopleidingen op basis van gefundeerd vertrouwen. Alle taken en bevoegdheden van CEA zijn wettelijk vastgesteld.

Wettelijke taken CEA

In de Wet op het Accountantsberoep (Wab), artikel 49, zijn aan CEA de volgende taken opgedragen:

  1. het vaststellen van de eindtermen, met inachtneming van de vakgebieden, bedoeld in artikel 46, en de beroepsprofielen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k; de commissie maakt de eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant;
  2. het aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in punt 1 bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkopleiding, voor zover aan deze opleidingen geen accreditatie als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is verleend;
  3. het toetsen of de praktijkopleidingen voldoen aan de eindtermen, bedoeld in punt 1 die gelden voor de praktijkopleiding;
  4. toezien of bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s door de NBA en in de voor de verklaring van vakbekwaamheid wettelijk verplichte examens de Nederlandse eindtermen in voldoende mate zijn geborgd.

Meer informatie over onze taken vindt u via de links in het submenu.