Privacyverklaring

CEA is een zelfstandig bestuursorgaan met een aantal specifieke wettelijke taken die zien op de borging van de kwaliteit van de accountantsopleidingen in Nederland. Om haar wettelijke taken adequaat te kunnen vervullen verwerkt CEA op een aantal manieren persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van CEA. CEA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Privacybeleid

CEA vindt het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. CEA gebruikt verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld worden. Voorts stelt CEA aanwezige persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is en in verband met de uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). CEA verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in overeenstemming met de bewaartermijnen in haar archiefbeleid. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de (wettelijke) taken van CEA goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Doelen van de verwerking

De doelen van de verwerking houden verband met de wettelijke taken die CEA heeft. In de Wet op het Accountantsberoep (Wab), artikel 49, zijn aan CEA de volgende taken opgedragen:

  1. het vaststellen van de eindtermen, met inachtneming van de vakgebieden, bedoeld in artikel 46, en de beroepsprofielen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k; de commissie maakt de eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant;
  2. het aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in punt 1 bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkopleiding, voor zover aan deze opleidingen geen accreditatie als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is verleend;
  3. het toetsen of de praktijkopleidingen voldoen aan de eindtermen, bedoeld in punt 1 die gelden voor de praktijkopleiding;
  4. toezien of bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s door de NBA en in de voor de verklaring van vakbekwaamheid wettelijk verplichte examens de Nederlandse eindtermen in voldoende mate zijn geborgd.

U kunt via deze website formulieren downloaden om wijzigingen of incidenten bij CEA te melden die relevant zijn voor een aanwijzing van een opleiding. De gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om, in het licht van de hiervoor genoemde wettelijke taken, uw verzoek tot wijziging van een aanwijzing te kunnen behandelen respectievelijk voor het wettelijk toezicht op aangewezen accountantsopleidingen. U kunt de formulieren invullen en per e-mail of per post aan ons terugsturen. De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt worden gearchiveerd in ons document management systeem en bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek en in overeenstemming met de vastgestelde bewaartermijnen in ons archiefbeleid.

Wanneer u ons een vraag stelt of anderszins een verzoek om informatie, via het contactformulier op deze website, via e-mail of per post, dan vragen wij u om persoonsgegevens om uw vraag respectievelijk verzoek te kunnen beantwoorden. Uw vraag respectievelijk verzoek wordt opgenomen in ons (e-mail) archief en conform de vastgestelde bewaartermijnen en daarna vernietigd.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze wettelijke taken en activiteiten.

De meeste gegevensverwerkingen ten behoeve van onze wettelijke taken en activiteiten zijn uitbesteed aan de NBA. De commissie en het ondersteunende bureau worden namelijk volledig gefaciliteerd door de NBA. Op zijn beurt maakt de NBA gebruik van derden bij de uitvoering van gegevensverwerkingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat persoonsgegevens worden opgeslagen bij derden (NBA, hostingproviders en back-up-dienstverleners) en dat gebruik wordt gemaakt van mail- en onderzoeksapplicaties. Al deze partijen zijn ‘(sub)verwerkers’. Zij mogen alleen gegevens verwerken op onze instructie. Met alle verwerkers die we inschakelen maken we afspraken over de omgang met persoonsgegevens.

We verkopen gegevens nooit door aan derden.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens heeft bij CEA hoge prioriteit. CEA heeft, met inachtneming van de soort verwerkingen en de mogelijke risico’s voor betrokkenen, passende technische en organisatorische maatregelen genomen om dit te bewerkstelligen.

Uw rechten onder AVG en contact daarover

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of om minder gegevens van u te gaan verwerken. Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, dan kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoeken met betrekking tot uw rechten onder de AVG kunt u zowel schriftelijk (postadres) als per e-mail (info@cea.nl) aan ons sturen.

Let op: als u een verzoek indient dan verzoeken we u om zich te identificeren. Bovendien moeten we beoordelen of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Een bewaartermijn of een gerechtvaardigde grond kan (bijvoorbeeld) in de weg staan van de uitvoering van uw verzoek.

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen als u meent dat CEA niet juist met uw gegevens omgaat. U kunt daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De actuele contactgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een klacht kunt u indienen op de pagina: Voordat u een klacht indient.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
(020) 301 04 21
info@cea.nl

CEA heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u daarvoor aanleiding ziet, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG, de heer ir. H.D.A. Braam, te bereiken via hbraam@privyon.nl. Onze FG is opgenomen in het FG-register van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Privacy is volop in beweging. Zo nu en dan zullen we onze privacyverklaring daarom moeten aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2022.