Duurzaamheid en herziening van de eindtermen vragen om meer innovaties en experimenten

Dit jaar gaan wij naast onze taak als toezichthouder verder om de accountantsopleiding relevant, studeerbaar en toekomstbestendig te houden. In 2023 gaf CEA vervolg aan het rapport Stip aan de Horizon door een aantal experimenten tot onderwijsinnovaties bij opleidingen groen licht te geven. Op basis hiervan hebben wij ook de herziening van de eindtermen voorbereid. Wij zien dat co-creatie van belang is om tot innovatie en integratie te komen. In 2024 gaan wij op dezelfde voet verder met deze projecten. En dat niet alleen, want dit jaar wordt ook de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-wetgeving geïmplementeerd. Deze wetgeving heeft invloed op de accountantsopleidingen.

Hieronder een overzicht van onze plannen voor komend jaar. Volg onze LinkedIn pagina voor updates over onze projecten en activiteiten.

Project innovaties en experimenten: co-creatie van een studeerbare accountantsopleiding

Vorig jaar zijn er verschillende experimenten gestart om de instroom tot de Accountancy-MKB opleiding te verbeteren en de praktijkopleiding verder te optimaliseren. De VU heeft de opzet van haar opleidingsprogramma gericht op thema’s om beter aan te sluiten op de Assurance beroepspraktijk. Wij blijven deze experimenten volgen. Zij vormen belangrijke input voor de herziening van de eindtermen. 

We blijven de opleidingen en stagebureaus uitdagen om pilots op te zetten waarbij we leren hoe we de instroom verder kunnen verbreden en de ontwikkeling tot startbekwame accountants effectiever en aantrekkelijker kunnen maken. De implementatie van duurzaamheid biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om na te denken over nieuwe vormen van onderwijs, begeleiding en toetsing. Op onze website  is het aanvraagformulier te vinden en we gaan graag in gesprek om initiatieven te helpen realiseren.

Nieuwe fase in herziening eindtermen: een toekomstbestendig raamwerk

De afgelopen jaren hebben wij voorbereidingen getroffen om tot nieuwe eindtermen te komen. We evalueerden de eindtermen uit 2016 en schetsten met het onderwijs- en werkveld contouren van een toekomstbestendige accountantsopleiding voor een stip aan de horizon. Met de uitkomsten gingen wij verder aan de slag en stelden in 2023 een plan van aanpak op. De adviezen van de Expertgroep en de Kwartiermakers namen we hierin mee. 

 CEA wil in twee fases tot nieuwe eindtermen komen. In de eerste fase definiëren we een raamwerk. Daarna gaan we het raamwerk daadwerkelijk invulling geven. Qua aanpak kiezen wij voor een model waarbij een slagvaardige kerngroep met voorstellen komt. Hierop kunnen stakeholders tussentijds feedback geven. 21 maart jl. was de kick off en is de kerngroep gestart met fase één, het definiëren van een toekomstbestendig raamwerk voor adaptieve eindtermen. 

De kerngroep bestaat uit elf leden van verschillende geledingen uit zowel het onderwijs- als werkveld. Met Joost Waals als voorzitter zijn wij ervan overtuigd dat de kerngroep met een frisse blik en waar nodig buiten de gebaande paden haar onderzoek gaat doen. De vraag hierbij is: hoe kunnen het raamwerk en de eindtermen een aantrekkelijke en studeerbare accountantsopleiding mogelijk maken? 

Wij werken hierin samen met NBA. Hun project om te komen tot nieuwe beroepsprofiel(en) geven richting bij het opstellen van nieuwe eindtermen. Door samen te werken ontstaat een goede basis om de eindtermen vorm te geven en kan ook nu al begonnen worden met het herzien.

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Project Duurzaamheid in de accountantsopleiding: duidelijke normen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moet in 2024 zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. CEA heeft eerder al aanpassingen in de eindtermen gedeeld op basis van concept Europese wetgeving welke in 2021 was opgesteld. Momenteel zijn we bezig met een update hiervan, specifiek voor de definitieve wettelijke duurzaamheidsregelgeving in Nederland. 

Wij brengen opleidingen, studenten en trainees binnenkort op de hoogte van het proces en wat de CSRD-wetgeving gaat betekenen voor beide opleidingsoriëntaties. De update van de eindtermen die zien op duurzaamheid publiceren wij op het moment van implementatie van de Nederlandse wetgeving. Volg daarom onze LinkedIn pagina voor de laatste updates.

Toezicht theoretische opleidingen: een studeerbare RA-opleiding

In 2024 voeren wij voor ons toezicht op de eindtermen voortgangsgesprekken met de RA-opleidingen. Wij gaan dan uiteraard in gesprek over de implementatie van de duurzaamheidsrichtlijn en de stappen die nodig zijn om de accountantsopleiding meer studeerbaar en aantrekkelijk te maken. Na de adviesrapporten van afgelopen jaar is het aan de universiteiten om met hun visie hierop te komen.

Toezicht praktijkopleidingen: vernieuwingen en integratie

Ons toezicht is eind 2023 herzien nadat RPO een nieuw kwaliteitsbeleid heeft vastgesteld en ingevoerd. Wij hebben onze toezichtstrategie daarop aangepast en voeren deze dit jaar door. Daarnaast volgen wij de vernieuwingen die RPO met de stagebureaus op korte termijn gaat invoeren. De implementatie van de duurzaamheidsrichtlijn in de Assurance praktijkopleiding staat ook op onze agenda. Met de NBA en RPO blijven we in overleg zodat de overgang voor trainees en afgestudeerde accountants soepel verloopt. 

(Tekst loopt door onder de afbeelding)

Behalve deze onderwerpen vraagt de integratie van theorie en praktijk ook onze aandacht. Met RPO is afgesproken om samen een geïntegreerd traject te evalueren.  Wat zijn de effecten van de integratie van theorie en praktijk voor studenten/trainees? Wat is ervoor nodig om integratie succesvol te laten verlopen. De uitkomsten van onze evaluatie nemen wij mee in de herziening van de eindtermen  

Met dit jaarbericht informeert CEA over de belangrijkste projecten en activiteiten als het gaat om de eindtermen en haar toezicht. De uitkomsten van ons toezicht zijn terug te vinden in ons jaarverslag. Het jaarverslag van 2023 is hier te vinden.