CEA herziet eindtermen en benoemt Joost Waals tot voorzitter kerngroep

De Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) heeft Joost Waals benoemd tot voorzitter van de Kerngroep Herziening Eindtermen. De kerngroep gaat van start met het definiëren van het benodigde raamwerk voor de nieuwe eindtermen.

CEA stelt de eindtermen vast voor de accountantsopleiding. Periodieke herziening van deze eindtermen is essentieel om vanuit de opleidingen goed te kunnen blijven aansluiten: op de beroepspraktijk, de verwachtingen van klanten van accountants en ontwikkelingen in het onderwijs. De laatste herziening zijn de eindtermen 2016 geweest.

Verandering is nodig 

De accountantsopleiding moét veranderen. De noodzaak hiervan blijkt zowel uit de praktijk als uit de onlangs verschenen rapportages van de Kwartiermakers, de Expertgroep en ‘Stip aan de horizon’. CEA onderkent de urgentie om de eindtermen voor de accountantsopleiding te herzien. Daarom is een kerngroep geformeerd om in 2024 een nieuw raamwerk voor de eindtermen te ontwikkelen. In 2025 wordt dit raamwerk uitgewerkt tot de herziene eindtermen voor de accountantsopleidingen. De kerngroep bestaat uit elf personen en is samengesteld uit AA’s, RA’s en young professionals. Zij hebben ervaring in het onderwijs, de beroepspraktijk of een combinatie van beiden.

Voor de voorzittersrol van de Kerngroep Herziening Eindtermen zocht CEA bewust niet naar ‘the usual suspect’, aldus Coen Bongers, secretaris van CEA. Idealiter iemand van buiten de onderwijssector en relatief op afstand van CEA en NBA. In de profielbeschrijving van de beoogde voorzitter was daarom onder meer te lezen dat de kandidaat in staat moet zijn om een verfrissende inbreng te hebben. Bongers: “Tegelijkertijd moet hij of zij ook weten waar het over gaat, zowel op onderwijs- als op ontwikkelgebied, en goed bekend zijn met de wereld van accountants.”

CEA heeft deze combinatie in Joost Waals gevonden. Zijn jarenlange ervaring in de sector als auditpartner bij EY en alle rollen die hij heeft vervuld op het vlak van leren en ontwikkelen, maken dat de commissie er alle vertrouwen in heeft met Joost een geschikte voorzitter voor de kerngroep te hebben.

Werken aan het fundament
Joost Waals: “Deze kerngroep heeft een belangrijke opdracht om de eindtermen te herzien en daarmee ruimte te bieden aan noodzakelijke vernieuwing van de accountantsopleiding en de aantrekkelijkheid van de opleiding te vergroten. We verwachten dat dit onderwijsinstellingen en de kantoren helpt om een kwalitatief hoogwaardig, praktijkgericht en inspirerend opleidingsprogramma samen te stellen.”  

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Foto van man met rechts een kader met tekst

“De vraag die steeds op ons netvlies moet staan is: wat wordt er van accountants verwacht, nu en in de toekomst? De maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep neemt enorm toe. Ik denk daarbij onder andere aan de certificering van duurzaamheidsinformatie, de rol bij fraude en (dis)continuïteit, het effect van ICT, data-analyse en kunstmatige intelligentie op de werkwijze van de accountant. Deze veranderende context vraagt om aanpassingsvermogen, een lerende, nieuwsgierige houding, met oog voor de verschillende belangen en een stevig kompas gericht op kwaliteit van dienstverlening en oordeelsvorming.”

“Persoonlijk vind ik het een eer om samen met deze kerngroep te kunnen bouwen aan de opleiding; het is het fundament voor de sector. Want als je het hebt over inspiratie, maatschappelijke relevantie, maar ook over engagement met het beroep, dan begint dat in de opleiding.”