Implementatie vernieuwingen en eindtermen praktijkopleiding succesvol

Uit ons toezicht blijkt dat de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) van de NBA succesvol vernieuwingen in het opleidingsmodel heeft geïmplementeerd. De invoering van de nieuwe eindtermen in 2016 heeft tot verschillende veranderingen in de praktijkopleiding tot accountant geleid. Zo is er meer aandacht voor IT en vaardigheden als communicatie. In de toekomst gaat onze aandacht uit naar de studeerbaarheid van de praktijkopleiding, de integratie met het theoretische deel en de thema’s fraude en IT.

Vernieuwingen succesvol geïmplementeerd

De praktijkopleiding stond de afgelopen drie jaar in het teken van vernieuwing. Wij zien dat de RPO de eindtermen op kwalitatief hoog niveau heeft vertaald naar verschillende onderdelen in de praktijkopleiding. In 2017 heeft de RPO niet alleen de nieuwe eindtermen geïmplementeerd maar is het ook gestart met het invoeren van een nieuw driejarig opleidings- en toetsmodel. De praktijkopleidingen AA en RA zijn hierdoor meer uniform gemaakt. Eind 2019 heeft de RPO de implementatie van het opleidingsmodel afgerond. CEA is positief over het werk dat is verricht in samenwerking met het onderwijsveld en de beroepspraktijk.

1. Meer aandacht voor IT
In vergelijking met de vorige praktijkopleiding is er meer aandacht voor IT. In het tweede jaar maakt een trainee een ICAIS-opdracht die gericht is op de rol van IT bij de administratieve organisatie of interne beheersing van een organisatie.

2. Ruimte voor generieke vaardigheden
Verder is er meer ruimte voor intervisie, reflectie en het trainen van generieke vaardigheden als communicatie. Een trainee neemt bijvoorbeeld in het derde jaar deel aan een referaatgroep. Onder begeleiding bespreken verschillende trainees de dilemma’s die ze zijn tegengekomen bij het uitvoeren van een opdracht. Na een aantal bijeenkomsten rondt een trainee het referaat af met een presentatie aan de groep.

3. Nieuw mondeling slotexamen
Per 1 januari 2020 studeert een trainee af met het nieuwe geïntegreerde slotexamen waar theorie en praktijk samen komen. In nauwe samenwerking met de universiteiten en de hogescholen heeft de RPO gewerkt aan de opzet en organisatie. In voorbereiding hierop zijn nieuwe examinatoren benoemd en getraind. Ook de voorlichting en training voor examenkandidaten is vernieuwd zodat zij goed beslagen ten ijs komen.

Met stagebureaus en betrokken (onderwijs)instellingen blijft de RPO kijken welke onderdelen geoptimaliseerd kunnen worden op basis van de ervaringen tot nu toe. Op termijn wordt het opleidingsmodel en de effectiviteit daarvan geëvalueerd.

2020 en verder: corona, studeerbaarheid, fraude en IT

Eind maart hebben wij met de nieuw aangetreden voorzitter Leen Paape en secretaris Sandra Kroon van de RPO gesproken over de ontwikkelingen en uitdagingen voor de korte en lange termijn. Uiteraard hebben wij stil gestaan bij de impact van corona op de praktijkopleiding. CEA en de RPO stemmen samen af of er regelingen moeten worden getroffen voor trainees die hierdoor studievertraging oplopen en/of belangrijke deadlines niet halen.

Verder hebben wij met de RPO gesproken over de studeerbaarheid van de praktijkopleiding die wat ons betreft de aandacht verdient. Om de mogelijkheden tot  integratie met de theoretische accountantsopleiding te onderzoeken participeert de RPO in de onlangs geformeerde werkgroep om de ‘quick wins’ op dat gebied in kaart te brengen.

Tenslotte hebben wij de uitkomsten van onze enquête naar fraude in de accountantsopleiding gedeeld. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen blijkt dit thema net als IT meer aandacht te verdienen in de praktijkopleiding. De RPO heeft aangegeven te onderzoeken hoe deze onderwerpen meer ingebed kunnen worden. CEA en de RPO gaan na de zomer van 2020 weer in gesprek over deze ontwikkelingen en thema’s.

Toezichtstrategie CEA voor de praktijkopleiding

Voor haar risicogericht toezicht op de praktijkopleiding maakt CEA zo veel mogelijk gebruik van de activiteiten en informatie van de RPO. Jaarlijks ontvangen wij informatie over de bevindingen van de RPO zoals de uitkomsten van de visitaties en evaluaties van stagebureaus en dossieronderzoek. Verder overleggen wij regelmatig met de RPO om de belangrijkste ontwikkelingen en de voortgang in projecten zoals de ontwikkeling van simulatieopdrachten te monitoren. De uitkomsten van ons toezicht bespreken wij jaarlijks met de RPO in een bestuurlijk overleg. Wij rapporteren hier over in ons jaarverslag en jaarbericht.