Zienswijze CEA toekomst accountantsopleidingen

Er is volop debat over en een breed gevoelde urgentie tot herijking van de accountantsopleiding, zoals verwoord in diverse recente rapporten, opinies en visies. 

Zie bijvoorbeeld het rapport van de projectgroep ‘Stip aan de Horizon’ en de ‘Evaluatie van de eindtermen accountantsopleiding’ van AEF, maar ook de voortgangsrapportages van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector en opinies en debat op ‘Accountant.nl’. Wij, de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, formuleren in dit document onze zienswijze op de inhoud en het proces van deze herijking. Deze zienswijze zien wij als ‘kompas’ voor de wijze waarop CEA hieraan wil en kan bijdragen en waar CEA voor staat.

Waar CEA voor staat

CEA levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van accountantsopleidingen. Dat doen we door vanuit wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen eindtermen te formuleren en risicogestuurd toezicht te houden op alle accountantsopleidingen. Zo borgen we de kwaliteit van startbekwame accountants, waarbij we streven naar praktijkgerichte, studeerbare, innovatieve en attractieve opleidingen. Wij willen daarin helder, zorgvuldig, doortastend en verbindend zijn.

Rol CEA bij herijking accountantsopleiding

Onze rol in de herijking van de accountantsopleiding is initiërend daar waar wij verantwoordelijk zijn en faciliterend, stimulerend en richtinggevend op die gebieden waar (ook) anderen aan zet zijn. Dat wil zeggen dat CEA – naast wat zij direct zelf kan doen – onderwijsvernieuwing die primair door de opleiders, de beroepspraktijk en de beroepsorganisatie vorm te geven zijn, onder condities en binnen onze wettelijke taken, mogelijk wil maken. Samen met alle betrokkenen wil CEA de ingezette beweging doorzetten.

CEA start met voorbereiding herziening eindtermen

CEA is gestart met de voorbereidingen voor de herziening van de eindtermen. Zij stelt een plan op en deelt deze met alle belanghebbenden. In aanloop naar het nieuwe beroepsprofiel van de NBA ontwikkelt CEA een raamwerk voor de nieuwe eindtermen en stemt deze met belanghebbenden af. Daarbij neemt CEA de adviezen over de eindtermen uit het rapport ‘Stip aan de Horizon’ en de evaluatie van de eindtermen mee. Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe eindtermen zijn: studeerbaar, brede instroom, integratie van theorie en praktijk en een conceptuele insteek.

Rol opleiders, beroepspraktijk en beroepsorganisatie

De vormgeving van de toekomstige accountantsopleidingen ligt daarnaast bij de opleiders (hogescholen, universiteiten, de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA en de stagebureaus), maar ook de beroepspraktijk en de beroepsorganisatie als zodanig hebben hierin een rol. CEA kijkt uit naar het nieuwe beroepsprofiel, dat zij in acht zal nemen bij het herzien van de eindtermen. Verder ondersteunt CEA de oproep uit het rapport ‘Stip aan de Horizon’ om de synergie tussen het theorie- en praktijkdeel van de opleiding en de aansluiting met interne trainingen en de HR-cyclus van werkgevers te verbeteren. Zo ontstaat daadwerkelijk een geïntegreerde beroepsopleiding. Ook de oproep voor het creëren van een actieve leercultuur deelt CEA van harte. Hier zijn vooral de opleiders en de beroepspraktijk aan zet. Bij het herijken van de accountantsopleiding mogen studenten en young professionals zelf uiteraard niet ontbreken.

CEA faciliteert op korte termijn experimenten

Innovatie van onderwijs en toetsing en het faciliteren van een brede en diverse instroom, spreken CEA bijzonder aan. CEA wil deze onderwijsinnovaties in haar rol als toezichthouder faciliteren en stimuleren door pilots en natuurlijke experimenten mogelijk te maken. Wij denken aan experimenten op het gebied van het stimuleren van andersoortige instroom, verdere integratie van het theorie- en praktijkdeel van de opleiding, het kantelen van het curriculum naar meer thematisch onderwijs, meer formatieve toetsing en het stroomlijnen van de opleiding en de HR-cyclus van accountantsorganisaties. CEA roept betrokkenen op om hiervoor concrete voorstellen te doen. CEA zal deze voorstellen ruimhartig faciliteren en de effecten betrekken bij de herziening van de eindtermen. Ondertussen zal CEA niet nalaten om, waar mogelijk, ‘quick wins’ te realiseren en kennis met het veld actief te delen.

Tot slot

CEA realiseert zich dat de gewenste herijking van de accountantsopleiding een zaak is van vertrouwen en doorzettingsvermogen. In haar rol als toezichthouder op de accountantsopleidingen heeft CEA het stellige voornemen haar steentje hieraan bij te dragen. Voorstellen, suggesties en reacties zijn welkom op ons e-mailadres (info@cea.nl).

Amsterdam, 23 februari 2023