Geen aanpassing van de eindtermen in 2023

Op advies van de redactieraad zal er dit jaar geen aanpassing worden doorgevoerd in de eindtermen voor de accountantsopleiding. De huidige set eindtermen voldoet nog steeds aan de eisen van deze tijd. De voorgestelde wijzigingen van de eindtermen vanwege de nieuwe EU-duurzaamheidsrichtlijn zijn gecommuniceerd, maar nog niet formeel van kracht.

Afgelopen jaar heeft het project ‘Stip aan de Horizon’ gelopen, waarin adviezen worden gegeven over de toekomstige inrichting en vormgeving van de accountantsopleiding. Dit zal naar verwachting leiden tot een (grondige) aanpassing van de eindtermen. Daarom heeft de redactieraad geadviseerd nu geen wijzingen aan te brengen in de eindtermen.

Vorig jaar zijn nieuwe eindtermen voorgesteld, waarmee de eindtermen zullen voldoen aan de CSRD-wetgeving. Deze eindtermen zijn formeel nog niet ingevoerd, omdat de Nederlandse wetgeving nog niet is ingevoerd. Zodra de Nederlandse wetgeving is ingevoerd, zullen ook de aanpassingen in de eindtermen die specifiek zien op duurzaamheid in de Staatscourant gepubliceerd worden. De redactieraad heeft aangegeven dat de vernieuwde eindtermen rondom duurzaamheid breed toepasbaar zijn en niet afhankelijk van de definitieve wetgeving. Eerdere invoering hiervan is derhalve mogelijk en, gegeven de korte doorlooptijd van de te verwachten Nederlandse wetgeving, wenselijk.