Externe evaluatie CEA (2018-2022) positief

Op 1 september 2023 heeft de minister van Financiën de vijfjaarlijkse evaluatie van het  functioneren van CEA gepubliceerd. De minister oordeelt dat CEA functioneert als een professionele, proactieve organisatie die hoogwaardig werk levert. Het opstellen van de eindtermen gebeurt professioneel en het toezicht daarop is effectief. Ook de doelmatigheid is op orde en voor de toekomst gewaarborgd.

CEA herkent zich in de uitkomsten van het onderzoek en is blij met de conclusies. Hieruit blijkt dat CEA, ondanks haar kleinschaligheid, prima functioneert en dat er brede waardering is voor de wijze waarop CEA haar wettelijke taken vervult. Uiteraard heeft CEA oog voor de aanbevelingen die worden gedaan. Zo delen wij de urgentie voor herziening van de eindtermen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart door opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het rapport Stip aan de horizon.

De doeltreffendheid en doelmatigheid van CEA als zelfstandig bestuursorgaan wordt elke vijf jaar geëvalueerd op grond van de Kaderwet zbo’s. Het onderzoek over de periode 2018-2022 is, in opdracht van de minister van Financiën, uitgevoerd door onderzoeksbureau AEF. Het algemene beeld is dat CEA als organisatie doeltreffend en doelmatig functioneert en dat de zbo-status van CEA nog steeds gerechtvaardigd is. Het evaluatierapport is door de minister aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Lees hier de bestuurlijke reactie van CEA op de uitkomsten van de evaluatie.

CEA levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van accountantsopleidingen. Dat doen we door vanuit wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen eindtermen te formuleren en risicogestuurd toezicht te houden op alle accountantsopleidingen. Zo borgen we de kwaliteit van startbekwame accountants, waarbij we streven naar praktijkgerichte, studeerbare, innovatieve en attractieve opleidingen. Wij willen daarin helder, zorgvuldig, doortastend en verbindend zijn.