Evaluatie eindtermen: tevredenheid en uitdagingen voor de toekomst

CEA is tevreden over de uitkomsten van een uitgebreide evaluatie van de eindtermen door onderzoeksbureau AEF. AEF concludeert dat de meeste doelstellingen van de herziening van de eindtermen in 2016 zijn gerealiseerd. De nieuwe eindtermen sluiten goed aan op de (destijds) actuele ontwikkelingen en verwachtingen van gebruikers van diensten van accountants. Het rapport benoemt ook enkele verbeterpunten.

Uitkomsten evaluatie

De respondenten beslaan de hele breedte van de opleiding. Ze zijn tevreden over de aansluiting op de werkpraktijk, de aansluiting tussen het theorie- en praktijkdeel van de opleiding, de vakintegratie en de conceptuele vermogens van trainees. Twee doelstellingen zijn volgens hen nog niet volledig behaald. Studenten kunnen nog onvoldoende de IT-omgeving van de klant doorgronden en ook onvoldoende IT-audittechnieken toepassen bij het uitvoeren van de controle. Verder zien opleiders dat het professionele gedrag van studenten wel verbeterd is, maar het omgaan met ethische vraagstukken en conflictsituaties kan beter.

Belangrijkste uitdaging: studeerbaarheid en aantrekkelijke opleiding

De evaluatie bevestigt het beeld uit het rapport ‘Stip aan de Horizon’ (december 2022) dat de studeerbaarheid en aantrekkelijkheid van de opleiding sterk onder druk staan. Zo is de opleiding te vol door het ‘stapelen’ van nieuwe thema’s, terwijl er bijna geen onderwerpen worden geschrapt. Verder vinden trainees en praktijkbegeleiders de huidige vorm van verslaglegging van het praktijkdeel van de opleiding onnodig studielastverzwarend. Hierbij merkt AEF wel op dat de vorm van deze verslaglegging los staat van de eindtermen.

Hoe nu verder?

CEA neemt de bevindingen en aanbevelingen mee bij de geplande herziening van de eindtermen. Daartoe zal zij in maart 2023 een geïntegreerde zienswijze geven op het rapport ‘Stip aan de Horizon’ en de evaluatie van de eindtermen. CEA bekijkt of de eindtermen over IT-vaardigheden op korte termijn moeten worden aangepast. De vervolgacties zullen in nauw overleg met stakeholders genomen worden. We hebben immers allemaal hetzelfde belang: een kwalitatief goede, aantrekkelijke en studeerbare opleiding.

Lees hier het volledige evaluatierapport.