Onderzoek evaluatie eindtermen accountantsopleiding

In 2016 is een stelsel van nieuwe eindtermen geïntroduceerd, met een aantal fundamentele wijzigingen. CEA gaat dit jaar deze eindtermen evalueren om na te gaan of de destijds beoogde doelstellingen van de eindtermen worden gerealiseerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau.

Figuur 1 Doelstelling nieuwe eindtermen 2016 Figuur 1 Doelstellingen Eindtermen 2016  
 

De komende maanden worden verschillende betrokkenen uit het onderwijs- en het werkveld benaderd om hun input te geven. Zo wordt eind april - een enquête uitgestuurd naar studenten, trainees, praktijkbegeleiders en beoordelaars. Ook worden interviews gehouden met het opleidingsmanagement van een aantal opleidingen.
De uitkomsten hiervan vormen de basis voor een aantal groepsessies in juni en juli. Daarmee kan een verdere verdiepingsslag van de analyse gemaakt worden. Op basis van dit geheel wordt een conceptrapportage opgesteld. In het najaar vindt een afsluitende groepssessie plaats met diverse stakeholders.

Op basis van dit onderzoek kan CEA bepalen of- en hoe de eindtermen aangepast moeten worden. Bovendien vormt deze evaluatie het begin van een periodieke monitoring van de effectiviteit van de eindtermen. Via deze monitoring kan de commissie de ontwikkeling van theoretische en praktijkopleidingen vanuit het perspectief van verschillende stakeholders door de tijd heen volgen.
CEA wil een zo breed mogelijk beeld krijgen vanuit de verschillende stakeholders. De commissie hoopt daarom op een hoge respons op de enquêtes en enthousiaste deelname aan de groepsessies.

Figuur 2 OnderzoeksopzetFiguur 2 Onderzoeksopzet evaluatie effectiviteit eindtermen