Duurzaamheid en Assurance: een avontuurlijke reis

Door de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ontstaan aanvullende eisen met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid in de jaarverslaggeving en de daarmee samenhangende controleverplichting. Daarom heeft CEA in 2022 bij de RA-opleidingen een nulmeting ‘duurzaamheid in het curriculum’ uitgevoerd. De opleidingen presenteerden hoe zij dit onderwerp nu in hun curriculum verwerkt hebben, inclusief hun plannen voor de nabije toekomst.

Evolutie of revolutie

Het onderwerp is nog erg in beweging. Het is dus nog een zoektocht naar een goede verankering in de opleiding. Uit het ‘rondje langs de opleidingen’ kwamen twee soorten benaderingen naar voren. Een aantal opleidingen ziet de ontwikkeling als een evolutie: het accent verschuift van financiële informatie steeds meer naar niet-financiële informatie. Andere opleidingen vinden de ontwikkeling meer revolutionair: het vraagt een hele andere manier van denken en gaat een grote impact hebben op het beroep en de opleiding.

Er komt heel veel op ons af!

Evolutie of revolutie, alle opleidingen zien dat het thema duurzaamheid enorm omvangrijk is. Hoe kan dit onderwerp in het curriculum ingebed worden in plaats van het ‘on top of’ toe te voegen? En waar ligt de scheidslijn tussen generalist en specialist? Overigens krijgen we niet alleen te maken met de indrukwekkende omvang van de nieuwe ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Ook het doorgronden van de nieuwe begrippen (zoals dubbele materialiteit) en werkwijzen (ketenrapportage) wordt een belangrijke basisvaardigheid die accountants zich eigen moeten maken.

De paradox

Aan de ene kant worstelen de RA opleidingen met de omvang van het onderwerp en de consequenties daarvan voor de studeerbaarheid. Aan de andere kant zien CEA en de RA opleidingen dat dit onderwerp het beroep en de opleiding juist aantrekkelijker en relevanter maakt. Het thema duurzaamheid spreekt de jongere generatie erg aan en past  goed bij de maatschappelijke rol van de accountant.  Hier ligt dus een grote en interessante uitdaging voor de opleiding en het beroep.

Op ontdekkingsreis

CEA gaat de komende jaren de inbedding van het thema duurzaamheid in de accountantsopleiding monitoren. Zowel in de praktijk als in de opleiding is het onderwerp nog erg in ontwikkeling. De uitkomsten van de nulmeting bevestigen ook de noodzaak om nog eens grondig naar de opzet van de opleiding te kijken, zoals dit momenteel in het project ‘stip aan de horizon’ gebeurt. We staan met zijn allen aan het begin van een interessante en avontuurlijke reis.

Zie ook onze terugkoppeling van de bevindingen aan de RA-opleidingen. Deze is hieronder te downloaden.