Eindtermen: uitsluitend redactionele wijzigingen en blik op de toekomst

Volgens de redactieraad voldoen de huidige eindtermen inhoudelijk en geven ze opleidingen alle ruimte om actuele ontwikkelingen in de curricula te verwerken. CEA voert wel een aantal redactionele aanpassingen door in twee eindtermen en in (de structuur van) het rapport. Met de redactieraad heeft CEA ook de uitdagingen voor de toekomst van de accountantsopleiding besproken.

CEA actualiseert jaarlijks op advies van de redactieraad de eindtermen voor de accountantsopleidingen. In december 2020 heeft CEA besloten de eindtermen per 1 september 2021 niet inhoudelijk aan te passen. Wel zijn er redactionele wijzigingen in twee eindtermen. Verder scherpt CEA de considerans van de opleidingsoriëntaties Assurance en Accountancy-MKB aan en is de structuur van het rapport gewijzigd. De nieuwe, integrale tekst van de Eindtermen accountantsopleidingen (versie 1.4) is gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 2021-2820) en is van kracht per 1 september 2021. Op de website van CEA is ook een versie van het rapport in revisie beschikbaar, waarin de doorgevoerde wijzigingen direct zichtbaar zijn.

Toekomst van de accountancyopleiding

Op verzoek van CEA heeft de redactieraad ook nagedacht over thema’s die in de komende jaren aandacht vragen. De redactieraad ziet dat naast inhoudelijke kennis meer aandacht nodig is voor het ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden en de beroepshouding. Naast IQ wordt EQ (soft skills) steeds belangrijker. Ook is er meer aandacht nodig voor het ontwikkelen van een ‘growth mindset’ en veerkracht van aankomend accountants. Ten slotte vraagt het borgen van de studeerbaarheid van de opleiding specifieke aandacht. Deze thema’s vormen een gezamenlijke agenda voor CEA en de redactieraad, die op enig moment zal leiden tot een herziening van de eindtermen en mogelijk ook het opleidingsmodel dat daaraan ten grondslag ligt.

Overzicht aanpassingen eindtermen per 1 september 2021

De volgende aanpassingen zijn per 1 september 2021 van kracht, zowel voor de oriëntatie Assurance als voor de oriëntatie Accountancy-MKB:

  1. Eindterm A&A-1, die ziet op de ontstaansgeschiedenis van het beroep, is uitgebreid. Accountants moeten niet alleen kennis en begrip hebben van het ontstaan van het accountantsberoep, maar ook van de ontwikkeling van het beroep binnen de sociaal-economische context. Dit is van belang om de (in de tijd veranderende) maatschappelijke rol van de accountant goed te kunnen duiden. Hoewel dit ook beoogd was met deze eindterm, was dit niet als zodanig geformuleerd.
  2. In eindterm ICAIS-2a/b, die ziet op het kunnen inrichten en evalueren van een systeem van risicomanagement en -beheersing, komt de toevoeging tussen haakjes “in het bijzonder interne controlerisico’s m.b.t. financiële informatie” te vervallen. Deze toevoeging is overbodig.
  3. De structuur van het rapport is aangepast door de toelichting (considerans) en de eindtermen zelf te clusteren. In eerdere versies van het rapport was de toelichting op de eindtermen nog in een afzonderlijke paragraaf opgenomen. Deze wijziging geldt voor beide oriëntaties en daarbinnen voor alle vakgebieden. De eindtermen kunnen niet los gezien worden van de considerans, die de context van de specifieke eindtermen duidt.
  4. De considerans op beide opleidingsoriëntaties (Assurance en Accountancy-MKB) is aangevuld. De redactieraad heeft overwogen of de eindtermen de thema’s ‘fraude’ en ‘continuïteit’ adequaat afdekken. Dat is het geval. Vanwege de actualiteit en het belang van deze onderwerpen is in de considerans van beide opleidingsoriëntaties bijzondere aandacht gevraagd voor deze thema’s bij de relevante vakgebieden. Beide thema’s komen al, expliciet of impliciet, in de eindtermen van verschillende vakgebieden aan de orde.
  5. De term ‘beginnend beroepsbeoefenaar’ is vervangen door ‘startbekwame accountant’, omdat dit een meer toepasselijke term is voor een (net) afgestudeerde accountant.