Online onderwijs en niveau tentamens geborgd

Accountantsopleidingen hebben het onderwijs en de tentamens afgelopen maanden vrijwel volledig online verzorgd. Uit gesprekken met alle opleidingen en koepelorganisaties concludeert CEA dat de continuïteit van het onderwijs is geborgd en het niveau van de tentamens is verzekerd.

Niveau online tentaminering verzekerd

Om de kwaliteit van afgestudeerde accountants te borgen, heeft CEA richtlijnen opgesteld voor online tentaminering. Online surveillance, al dan niet via proctoring, maakt hiervan onderdeel uit, evenals het gebruik van een plagiaatscan. Daarmee wordt het risico op fraude gemitigeerd. Alle opleidingen zijn over deze richtlijnen geïnformeerd. Voor de (landelijke) schriftelijke tentamens van de RA-opleidingen, die volledig online plaatsvinden, heeft CEA vastgesteld dat het gebruikte protocol voldoet aan de vastgestelde richtlijnen. De (landelijke) schriftelijke tentamens van de AA-opleidingen worden fysiek afgenomen met inachtneming van de gebruikelijke regels, waaronder surveillance. Het geïntegreerde slotexamen van de praktijkopleiding vindt ook online plaats. De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft hiervoor een tijdelijke regeling in het leven geroepen, die succesvol is geïmplementeerd.

Geen studievertraging

De meeste studenten en trainees hebben geen studievertraging opgelopen door de coronacrisis. Opleidingen hebben de afgelopen maanden veel inspanningen verricht om het onderwijs te continueren en op niveau te houden. Uit gesprekken met alle theoretische opleiders en de praktijkopleiding maakt CEA op dat de voortgang van het onderwijs niet (noemenswaardig) is belemmerd. Management, ondersteunende diensten, docenten en studenten zijn in korte tijd omgeschakeld naar digitaal onderwijs. Ook mondelinge tentamens en de verdediging van (praktijk)opdrachten konden online doorgaan. Hoewel de interactie tussen docenten en studenten online anders is, biedt het online onderwijs volgens opleiders ook nieuwe mogelijkheden.

Ook trainees van de praktijkopleiding ondervonden weinig tot geen problemen vanwege de coronacrisis. De voorgeschreven activiteiten en begeleiding vonden grotendeels digitaal plaats. Kantoren en diensten hebben studenten zo goed mogelijk gefaciliteerd in het voortzetten en afronden van stages, afstudeeropdrachten en praktijkopleidingen.

Vooruitblik

Voor het komende studiejaar verwachten opleiders dat het onderwijs deels fysiek en deels online zal plaatsvinden. Opleidingen zullen op locatie voorrang geven aan die activiteiten, waarvoor persoonlijk contact en interactie het meest van belang zijn. Ook tentamens zullen waar mogelijk fysiek worden afgenomen. Deze hybride vorm onderwijs zal naar verwachting ook na de coronacrisis blijven bestaan. Welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de instroom in de accountantsopleidingen komend collegejaar is nu nog niet duidelijk.