Missie, visie en strategie

Om haar wettelijke taken uit te voeren heeft CEA een missie, visie en strategie gedefinieerd. Hieronder volgt daarop een toelichting.

Missie
CEA dient een specifiek publiek belang. Haar taken en bevoegdheden zijn wettelijk vastgesteld in de Wet op het accountantsberoep. Door het definiëren van eindtermen en uitoefenen van het toezicht daarop draagt CEA bij aan kwalitatief goede accountants.

Visie
CEA streeft naar deugdelijke eindtermen die relevant zijn voor het beroep zelf en helder zijn over wat de maatschappij verwacht van het werk van accountants. CEA houdt daadkrachtig toezicht op de verschillende accountantsopleidingen. Dat toezicht is gebaseerd op gefundeerd vertrouwen.

Strategie

Dat accountants kwalitatief goed worden opgeleid, is van algemeen belang. Daarom moeten onze eindtermen helder en eenduidig de kennis en competenties omschrijven die we aan deze beroepsgroep stellen. Dat is relevant voor het beroep zelf, maar ook voor de maatschappij. Om tot relevante eindtermen te komen betrekt CEA daarom haar belanghebbenden zo veel mogelijk bij deze wettelijke taak. Zo creëren we draagvlak bij de onderwijsinstellingen én bij de beroepspraktijk.

Omdat de samenleving en economie dynamisch zijn, herziet CEA haar eindtermen periodiek. Op die manier bereiken we dat de vakbekwaamheidseisen van accountants blijven aansluiten op de (ontwikkelingen in de) beroepspraktijk, de verwachtingen van gebruikers van accountantsdiensten en ontwikkelingen in het onderwijs.

Als toezichthouder draagt CEA zowel bij aan de kwaliteitsborging van de theoretische als aan die van de praktijkopleidingen tot accountant. Uitgangspunt van onze toezichtstrategie is gefundeerd vertrouwen. Bij de theoretische opleidingen uit zich dat in een aanwijzing voor onbepaalde duur, waarbij we wel doorlopend risicogericht toezicht houden. Voor de praktijkopleiding baseert CEA haar toezicht in beginsel op het kwaliteitssysteem van de NBA.

Zowel bij de theoretische als bij de praktijkopleiding maakt CEA gebruik van de mogelijkheid om gedifferentieerd toezicht te houden. Dat is gebaseerd op bewezen verantwoordelijkheid en kwaliteit van de betreffende opleiding, naast een risicoanalyse en eventuele bevindingen uit het verleden. Waar nodig treedt CEA op om de eindtermen te garanderen.

Voor het afgeven van een verklaring van vakbekwaamheid stelt CEA zorgvuldig vast of de aanvrager over een gelijkwaardige opleiding en daarmee over eenzelfde niveau van vakbekwaamheid beschikt als een RA- of AA-accountant in Nederland. Hiervoor heeft CEA heldere criteria en een duidelijke procedure opgesteld. Komt de aanvrager uit een land buiten de EU, dan kan CEA besluiten de aanvraag ter beoordeling voor te leggen aan een adviescommissie. Die bestaat uit vakdeskundigen uit de beroeps- en onderwijspraktijk. Zo kan CEA zorgvuldig vaststellen of de persoon kan worden ingeschreven in het register van de NBA.

Kernwaarden
Om haar missie te voldoen en haar visie te bereiken heeft CEA vier kernwaarden gedefinieerd. Ons werk moet helder, objectief, doortastend en verbindend zijn. CEA is helder over haar verwachtingen en over het gehanteerde toezichtkader. We beoordelen opleidingen objectief en zijn doortastend in het contact met hen. CEA stelt zich bij het uitvoeren van haar taken verbindend op naar alle belanghebbenden.