Voorlopig oordeel

Personen die een verklaring van vakbekwaamheid willen aanvragen, maar nog niet de (verplichte) examens Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels hebben afgelegd, kunnen aan CEA een voorlopig oordeel vragen of de bewijsstukken (zoals genoemd in het eerste lid, sub a of b van artikel 54 Wab) waarover zij beschikken, zullen voldoen aan de eisen voor een verklaring van vakbekwaamheid. Aan het voorlopig oordeel van CEA komt echter geen rechtsgevolg toe.

Voor een voorlopig oordeel dienen dezelfde bewijsstukken overlegd te worden als die noodzakelijk zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag. CEA geeft alleen een voorlopig oordeel als alle gevraagde documenten zijn overlegd.  Het voorlopig oordeel verliest zijn betekenis op het moment dat de eisen (i.c. de eindtermen) die gelden voor de Nederlandse accountantsopleidingen wijzigen. Voor de beoordeling of een buitenlandse opleiding eenzelfde niveau van vakbekwaamheid kent als de opleiding tot accountant-administratieconsulent of tot registeraccountant, wordt uitgegaan van de Nederlandse eindtermen die gelden op de datum van de aanvraag. Het formulier voorlopig oordeel en bijlagen vindt u hieronder.

Procedure en criteria voorlopig oordeel