Aanvraag verklaring van vakbekwaamheid

Een aanvraag dient schriftelijk via een door CEA beschikbaar gesteld formulier te worden ingediend en vergezeld te gaan van de juiste bewijsstukken en documentatie. Deze aanvraag betreft een verzoek van een belanghebbende aan CEA om een besluit (artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht) te nemen. Een aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn door de aanvrager. Daarnaast moet worden vermeld of de aanvraag is gericht op inschrijving in het accountantsregister van de NBA als registeraccountant (RA) of als accountant-administratieconsulent (AA) en/of een inschrijving als externe accountant in het register van de AFM.

Voor de toe te voegen bewijsstukken en documentatie wordt onderscheid gemaakt naar het land van herkomst van de opleiding/bewijsstukken (binnen EU/EER en buiten EU/EER). Accountants met kwalificaties van binnen de EU/EER dienen daarnaast altijd een door CEA voorgeschreven verklaring van een bevoegde instantie te overleggen. Bij elke aanvraag dienen, naast de bewijsstukken die betrekking hebben op de buitenlandse accountantskwalificatie, tevens de getuigschriften van de examens Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels van de NBA overlegd te worden. U vindt de verklaring en het aanvraagformulier verklaring van vakbekwaamheid hieronder.

Behandeling aanvraag

CEA bevestigt de ontvangst van een aanvraag. Indien een aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om deze binnen een redelijke termijn aan te vullen. Aanvragen die niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen of afgewezen. CEA beoordeelt of een aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen voor een verklaring van vakbekwaamheid en kan daarvoor een externe adviescommissie inschakelen die CEA hierin adviseert. Een beslissing op een aanvraag geschiedt binnen acht weken na de ontvangstdatum van het aanvraagformulier, tenzij CEA de termijn schriftelijk en gemotiveerd heeft opschort. In geval van aanvulling van de aanvraag, omdat het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld of niet alle noodzakelijke documenten als bijlagen zijn toegevoegd, wordt de beslistermijn van rechtswege opgeschort.

Een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid of voorlopig oordeel kan worden ingediend bij Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam of via info@cea.nl.

Verplichte examens NBA

De aanvrager van een verklaring van vakbekwaamheid dient altijd de wettelijk vereiste examens bij de NBA af te leggen. Voor informatie over de inhoud van deze examens, eventuele vrijstellingen en de organisatie hiervan verwijzen wij u naar de NBA: per e-mail j.buchel@nba.nl of telefonisch
(020) 301 03 39.

Afgifte verklaring van vakbekwaamheid

CEA geeft een verklaring van vakbekwaamheid af als een aanvrager aan alle eisen die de wet aan een dergelijke verklaring stelt heeft voldaan. Met de verklaring van vakbekwaamheid kan de betreffende persoon zich wenden tot de NBA voor inschrijving in het accountantsregister als RA/AA of tot de AFM voor inschrijving in het register als externe accountant.

Bezwaarprocedure

Tegen een (negatief) besluit van CEA kan de aanvrager bezwaar indienen. De bezwaarprocedure vindt u hieronder.

Beroepsprocedure

Bent u het niet eens met het besluit van CEA op uw bezwaar dan kunt u, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Een beroepsschrift dient te voldoen aan de eisen van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht en voor de behandeling van een beroepsschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven.